حدیث قدسی!

من شش چیز را در شش جا قرار دادم ولی مردم آن را در شش جای دیگر طلب می کنند و هرگز به آن نمی رسند :
1 - من علم را در گرسنگی قرار دادم ولی مردم آن را در سیری دنبال می کنند.
2 - من عزت را در نماز شب قرار دادم ولی مردم آن را در دستگاه سلاطین می جویند.
3 - من ثروت را در قناعت قرار دادم ولی مردم آن را در کثرت مال طلب می کنند.
4 - من استجابت دعا را در لقمه حلال قرار دادم ولی مردم آن را در قیل وقال دنبال می کنند.
5 - من بلندمرتبگی را در تواضع قرار دادم ولی مردم آن را در تکبر می طلبند.
6 - من راحتی را در بهشت قرار دادم ولی مردم آن را در دنیا طلب می کنند.

 

 

 

http://chartaqh.mihanblog.com/post/58